Kort orientering | Föreningen | Försäljning

Kort orientering om släktföreningenNär förf. i början av 1950-talet på fullt allvar återupptog släktforskningsarbetet, ledde detta till kontakt med en rad släktingar, vilka i regel visade sig känna till mycket litet om anförvanterna utanför den egna allra närmaste kretsen. Alla voro dock påtagligt intresserade av att få veta mer samt att lära känna de andra. Min kännedom om detta intresse samt insikten om nödvändigheten av att i god tid skapa en ekonomisk grundval för tryckningen av den redan då tilltänkta familjeboken, gjorde att jag tog initiativ till en sammankomst med i Stockholm bosatta släktingar. Vid denna, som ägde rum den 8 april 1953, lämnades en kort historik om släktens öden och framväxt här i Sverige samt om planerna på släktboken. Efter diskussion enades de närvarande om att bilda en släktförening och uppdraga åt en vid sammankomsten tillsatt mindre kommitté, att utfärda inbjudan till alla då kända anförvanter att ansluta sig till denna förening. De kommitterade erhöllo vidare i uppdrag att fungera som en interimsstyrelse och att kalla till ett första större gemensamt släktmöte så snart detta befanns möjligt.

Släktföreningen fick en god start. Redan i första omgången anslöt sig ett 40-tal familjer. Det första släktmötet ägde rum den 18 oktober 1954. Arrangörerna hade räknat med 30 närvarande, men det kom 55 varav hela 7 från Finland, 2 från Norrbotten och 5 från andra trakter av Sverige. Resten var stockholmare.

Under sin 5-åriga hittillsvarande verksamhet har föreningen vunnit stadga. I den första lilla matrikeln utsänd den 10 februari 1954 uppräknades 80 medlemmar. Nu äro vi, trots att ett 10-tal äldre dött bort, uppe i 110 och antalet fortsätter att stiga sakta men säkert.

Om vår hittillshavande verksamhet är ej mycket att säga. Den har närmast haft två syften, att lära känna varandra och att möjliggöra utgivandet av släktboken. I det förstnämnda syftet har vi haft ett antal livligt uppskattade sammankomster där släktmedlemmar, som förut ej känt varandra, beretts tillfälle att knyta personliga vänskapsband.

För att underlätta utgivandet av släktboken har föreningsmedlemmarna erlagt årsavgifter, vilka så gott som helt kunnat fonderas, tack vare att “omkostnaderna för rörelsen” hitintills varit mycket små.

När släktboken nu föreligger i tryck kunna vi ägna mer uppmärksamhet åt de uppgifter, som annars i regel bruka karaktärisera släktföreningar, nämligen att verka för sammanhållning inom släkten och att tillvarataga gemensamma släktintressen. Ett dylikt, som är aktuellt för vår del, har redan anmält sig, nämligen att söka åstadkomma en minnessten över Carl Fredrik Furtenbach på kyrkogården i Arvidsjaur. Det är den gamle lappmarkspionjären väl värd. En sak, som vi också hoppas kunna göra, är att halvårsvis utge “Släktmeddelanden” i syfte att sprida litet fylligare orientering om senare släktled, deras liv och leverne. Den här framlagda boken har ju av utrymmesskäl huvudsakligen endast berört äldre generationer, men på många håll finnes ett starkt intresse för en vidgad orientering om även senare tiders släktkrönika. Den kan efterhand lämnas av olika släktmedlemmar i de här skisserade meddelandena, vilka avses kostnadsfritt tillhandahållas föreningsmedlemmarna.

Alltsedan föreningens tillkomst har dess verksamhet letts av en styrelse, vilken f.n. har följande sammansättning: Georg Furtenbach, ordförande; Börje Furtenbach, sekreterare och kassör; Algot Fürtenbach, Alf Furtenbach och Ivar Lundquist, styrelsemedlemmar; Daisy Carlsson och Erik Furtenbach, suppleanter. Övriga funktionärer äro de bägge revisorerna Bertil Trostedt och Rolf Fürtenbach.

Styrelsens förhoppning är att utgivandet av denna bok skall stimulera anslutningen till föreningen. Varje välfrejdad ättling till gamle notarius publicus Georg Furtenbach är jämte maka eller make samt barn välkommen i släktföreningens krets. Närmare upplysningar kunna erhållas av närmaste föreningsmedlem eller av sekreteraren.


Utdrag från FURTENBACHSKA SLÄKTBOKEN, andra utgåvan (1976)